't Salland Advies

Privacyverklaring

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door ’t Salland Coaching en Advies geleverde producten en diensten.

’t Salland Coaching en Advies, gevestigd te Oude Twentseweg 22, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

’t Salland Coaching en Advies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die ’t Salland Coaching en Advies van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ’t Salland Coaching en Advies in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 1. Voorletters en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Bedrijfsnaam
 5. Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 6. Telefoonnummer (mobiel of vast)
 7. E-mailadres
 8. Bankgegevens

Verwerkt ’t Salland Coaching en Advies ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ’t Salland Coaching en Advies verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van ’t Salland Coaching en Advies, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 3. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 4. Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
 5. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit ’t Salland Coaching en Advies. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van ’t Salland Coaching en Advies. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ’t Salland Coaching en Advies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt ’t Salland Coaching en Advies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

’t Salland Coaching en Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

’t Salland Coaching en Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

’t Salland Coaching en Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@tsallandcoaching.nl.

Beveiliging

’t Salland Coaching en Advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. ’t Salland Coaching en Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ’t Salland Coaching en Advies toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ’t Salland Coaching en Advies gebruik maakt van de diensten van derden, zal ’t Salland Coaching en Advies in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ’t Salland Coaching en Advies u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@tsallandcoaching.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@tsallandcoaching.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25 mei 2018

Martine en Tamara, aangenaam
“Wij helpen graag om bedrijven en mensen weer te laten stralen”

Wat beweegt jou? Hoe kan je verder komen? En hoe kun je daarmee ook je bedrijf verder helpen? Dat zijn vraagstukken die ons boeien. Vanuit je eigen kracht werken vormt een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening en binnen het bedrijf. Met onze diversiteit aan kwaliteiten, kennis en interesses kunnen we gericht hulp bieden en aanvullend zijn aan elkaar. We vertellen je hier graag meer over.

Wat zeggen klanten over ons

We zijn trots op onze certificaten!